זכויות האזרח והיקף הסיוע של המדינה בפגיעות רכוש מירי הקאסמים

מאז תחילת ירי הרקטות, נתונים אזרחים רבים למתקפה קשה. פרט לפגיעות הקשות בנפש, נגרמים לאזרחים גם נזקים קשים לבתים, למפעלים ולעסקים המצויים בתחום הירי. על פיצוי זה – פיצוי על פגיעה בתחום של זכויות האזרח – מופקדים פקידי מס רכוש.

ככלל, חוק מס רכוש וקרן פיצויים קובע, כי המדינה תפצה באופן מלא כל תושב על נזק שנגרם לרכושו מפעולות איבה, למעט תכשיטים, יצירות אמנות ועתיקות. תשלום זה נלקח מקרן הפיצויים של המדינה שהיא קופה נפרדת, השואבת תקציבים ישירות מתשלום מסים שתכליתו נועדה לפיזור נזקי המלחמה באופן שלא יפלו על שכמם של האזרחים הנפגעים.

במקרה שבו מתרחש "נזק מלחמה" (נזק המהווה פגיעה בתחום של זכויות האזרח), נדרש מנהל מס רכוש לפעול במהירות האפשרית, כדי לאמוד את הנזק ולשקמו. נוהל זה מתקיים בדרך כלל באופן מזורז שתחילתו מיד עם קרות "נזק מלחמה" כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים.

תחילתו של התהליך בהגעת פקידי רשות המיסים לבית הנפגע, בליווי שמאי ומהנדס לצורך שיערוך הנזק. האזרח הנפגע רשאי להעריך הנזק גם ע"י שמאי ומהנדס מטעמו במידה וקיימת אי הסכמה על גובסה הנזק . משפחה שסבלה פגיעה קשה ואינה יכולה להמשיך ולהתגורר עוד בביתה, זכאית על פי חוק זה, לקבל חלופת מגורים במלון או בשכירת דירה חלופית לתקופת השיפוץ, בכפוף להחזר מהמדינה. המשפחה תשוב ולהתגורר בביתה, רק לאחר ששמאי מס רכוש יקבע כי הבית "ראוי למגורים". במקרה והמדובר בפגיעה שהותירה את הבית פרוץ, נדרש משרד מס רכוש להציב שומר על הבית עד תום השיפוץ.

מטבע הדברים, מצב זה נתון לשיקול דעת פקידי המס, מאחר וצופן הוא בתוכו פרשנויות שונות לעניין החוק וככול שמתגלים חילוקי דעות, קיימת תמיד האפשרות להגיש ערר על החלטת פקיד המס לוועדת עררים.

בהגיעו של האזרח לוועדת ערר עליו לדעת כי סעיף 11 לתקנות מס רכוש, קובע כי לוועדת עררים סמכויות לפי חוק וועדות חקירה. אולם, הדין המהותי החל עליה הינו חוק בתי הדין המנהליים. משכך הועדה מחויבת לנהל דיון פומבי, לתת לעוררים זכות טיעון ולא לקבל החלטות ללא שמיעת הצדדים. אי עמידה בהוראות יביא לביטול החלטת הוועדה והחזרתו לדיון מחדש.

החוק מבדיל, בין נזק ישיר לנזק עקיף. נזק ישיר הינו נזק פיזי ישיר הנגרם לנכסים עקב פעולות מלחמה או פעולות איבה נגד ישראל או מנזקים הנגרמים מפעולות כוחותינו, בו יהיה זכאי בעליו של הנכס לפיצוי מהמדינה בגובה ירידת הערך של הנכס או בהוצאות לשיקומו, לפי הנמוך שבניהם. לעניין זה נזכיר, כי נזק ישיר שנגרם לחפצים, שאינם מקרקעין או כלי רכב, הפיצוי בגינם מוגבל לתקרות הקבועות בתקנות.

נזק עקיף, מיוחס מעצם טיבעו לבעלי עסקים ולעצמאיים, שמכורח הנסיבות מעבר לפגיעה הישירה קיימים להם גם הפסדים או מניעת רווחים הנובעים מהפגיעה הישירה שגרמו להשבתת העסקים. נעיר לעניין זה, כי דין הפיצוי לצורכי מס כדין הנזק המפוצה (סעיף 3(א) לפקודת מס הכנסה).

לסיום נדגיש, כי אזרחים המבטחים את ביתם ומפוצים ע"י חברת הביטוח במקרה וביתם נפגע מירי קאסם, תקנה 3 לתקנות מס רכוש אינה מאפשרות לקבל פיצוי יתר בגין נזקו זה, וככול שיפוצה ע"י חברת הביטוח, תוכל חברת הביטוח לתבוע מהמדינה החזר בשווי הנזק אותו מחויבת המדינה לשלם לאזרח (זכות תחלוף). תכליתה של התקנה נועד למנוע קבלת פיצוי כפל, ובה בעת, למנוע ממנהל מס הרכוש לשלם תשלום כפל לניזוק.