בלוג

הכרה כ"נכה נזקק"

תובע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית ואין לו הכנסה ויכולת עבודה, רשאי להגיש תביעה להכרת "נכה נזקק"

בהתאם לתקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956. תהליך ההכרה יכול שיבוצע ביוזמת הוועדה, המוסד לביטוח לאומי או ביוזמת הנכה עצמו ולכן חשוב לנכה להכיר בזכותו זו, מאחר וקיימים מקרים בהם לא ימצא המוסד לביטוח לאומי לבצע התהליך מיוזמתו.

מטרת תקנה 18א הנה סוציאלית ובמהותה נועדה לסייע לאזרח, במקרים בהם ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לתובע נכות נמוכה, אך על אף שיעורה הנמוך ואופי הפגיעה אין הנפגע יכול לחזור לעבודתו ולהשתכר. במקרים אלו הכרה כ"נכה נזקק, עשויה לזכות את הנכה בהגדלה של  קצבת הנכות ל- 100%, לתקופה של עד 4 חודשים, ומשמעותה קבלת סיוע נוסף, מקום בו אין הנכה יכול להשתכר.

בסיומה של התקופה של 4 החודשים, יכול התובע שהוכר כנכה נזקק, לחזור ולהגיש תביעה נוספת להמשך ההכרה כנכה נזקק, בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:

1. הנכות הנה לזמן מוגבל או שמדובר בנכות שדרגתה זמנית. 

2. אין לתובע סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מעבודה/עיסוק אחר בשל הפגיעה.

הועדה שתדון בתביעה, הנה ועדת רשות (מעין שיפוטית) המורכבת מפקיד שיקום, רופא ועובד מינהל נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי.

תפקידה של הועדה לקבוע אם הנך עונה להגדרת "נכה נזקק" – אדם שאין ביכולתו לפרנס את עצמו עקב תאונת עבודה.

הועדה נדרשת מתוקף סמכותה על פי הדין, לפעול על פי כללי המשפט המנהלי ועליה להקפיד על קיומם של כללים אלו,

בד בבד עם מיצוי מומחיותה הרפואית ומשכך, מחויבת לניהול פרוטוקול, לקיום זכות הטיעון כהלכתה ולהנמקת החלטותיה והחלטותיה נתונות לביקורת שיפוטית של בית הדין האזורי לעבודה.

לצורך הגשת התביעה, לנכה נזקק תידרש להמציא את מלוא המסמכים הרפואיים הקיימים ברשותך בצירוף טופס 279  שעניינה "תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית", בסניף הביטוח הלאומי בקרבת מקום מגוריך. אנו ממליצים כי טרם הגשת התביעה תפנה לקבלת ייעוץ משפטי לצורך מיצוי כל זכויותיך על פי החוק.

הכרה כ"נכה נזקק"

בחודש מרץ האחרון, פורסם פסק הדין ב"ל 5300-05-13.

בפסק דין זה, הגישה התובעת ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי, שלא להכיר בה כ"נכה נזקק".

בפסק הדין, הופנתה ביקורת קשה על התנהלות הועדה ופסק הדין קבע אב בית הדין האזורי לעבודה (בנצרת),

כב' השופט מירון שוורץ, כי זכות השימוע לתובע הייתה צריכה להינתן מראש ולא בדיעבד ולאור הפגמים שנפלו באופן בקבלת ההחלטה,

הורה אב בית הדין, על ביטול ההחלטה הדוחה את התביעה, והתביעה הוחזרה לדיון מחדש, על מנת לאפשר לתובעת לטעון טיעוניה בפני הועדה ולקבל התייחסות הועדה לטיעוניה.

המוסד לביטוח לאומי נדרש לשלם לתובעת 3,500 שקל עבור הוצאות משפט.

עורך דין רשלנות רפואית בתל אביב – דורית קורץ