בלוג

ביטוח סיעודי: עד כמה הוא חשוב ומה צריך לבדוק?

 

ביטוח סיעודי כשמו כן הוא, נועד להבטיח למבוטח קבלת תשלומים חודשיים (פרמיה) במקום בו אירעה פגיעה קשה במצבו הבריאותי אשר פגעה ביכולתו התפקודית או הנפשית והוא נזקק לצורך תפקודו לתמיכת הסביבה בפעולות היומיות הבסיסיות. בנסיבות אילו ביטוח סיעודי יכול להוות השקעה בטוחה לעת צרה, ע"י קבלת סכום מוסכם בהתאם לחוזה הביטוח במקרה ותוגדר כסיעודי.

מבוטח סיעודי

 

להגדרה של מבוטח סיעודי, קיימים קריטריונים והם נחלקים לאדם המוגבל פיזית או נפשית התלוי באופן מוחלט בסביבתו, לכן חשוב מאד להכיר הגדרות בפוליסה, מאחר וקיימות פוליסות המחמירות בדרישות לעומת חברות ביטוח אחרות המסתפקות בשתי פעולות בלבד שאחת מהן היא שליטה על סוגרים. הפוליסות הטובות יותר, הן כאלו המסתפקות בשתי פעולות בלבד.

יצוין, כי המפקח על הביטוח הגדיר באופן מדויק, מהי כל פעולה ומספיק שהמבוטח לא מצליח לבצע 50% מהפעולה, על מנת שיחשב כמי שאינו מצליח לבצעה.

שוב לוודא בנוסף, כי הנך מכוסה גם במצב סיעודי שנגרם עקב תאונת דרכים ותאונת עבודה וכי לא קיימת בפוליסה החרגה לכך, זאת על מנת למנוע מאבקים מיותרים עם המוסד לביטוח לאומי ולאפשר טיפול מהיר עם קרות מקרה הביטוח.

 

ביטוח סיעודי

 

בעת הצטרפותך לביטוח סיעודי תידרש להצהיר על כל המחלות שמהן אתה סובל. חשוב לא לשכוח אף מחלה ומגבלה, מאחר והעלמת המידע יכול לעמוד לכם לרועץ וחברת הביטוח תוכל להשתמש באי הגילוי על מנת להתנער מאחריותה לתשלום.

לסיום חשוב לדעת כי בתקופה בה משלמת חברת הביטוח את הפיצוי החודשי, תשוחרר (המבוטח) מתשלום הפרמיה, אחרת חברת הביטוח תגרע בכל חודש את דמי הפרמיה מהתשלום המגיע לך.