בלוג

לא כל אירוע שאירע לעובד במהלך עבודתו, יחשב תאונת עבודה אשר תזכה את העובד בתגמולים. לעניין זה קובע המחוקק, כי רק נזקים שהם תוצר הסיכון אליו נחשף העובד בעבודתו, וכן אירועים חריגים ופתאומיים, שאירעו במהלך העבודה, יזכו את העובד בקבלת תגמולים. שאלה שחוזרת על עצמה לא מעט, האם עובד שלקה בליבו במהלך עבודתו, יהיה זכאי בתגמולים? במקרה זה, לא מעט פעמים התקשה העובד להוכיח כי המדובר בנזק, שהנו תוצר סיכון של עבודתו יחד עם זאת, חשוב לסייג ולומר, כי מקום בו העובד יוכל להצביע על אירוע חריג  או מאמץ מיוחד, שאירע לו סמוך לאירוע הלבבי, ניתן יהיה בנסיבות, לטעון כי המדובר בתאונת עבודה.

תאונת עבודה לעובד שכיר

 

חשוב להדגיש בנוסף, כי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "תאונת עבודה", הנה תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מי מטעמו. סעיף 80 (1) לחוק מרחיב וקובע כי תאונת עבודה תוכר במקרים בהם היה העובד בדרך לעבודתו מביתו  או בחזרה לביתו. במקרים בהם אירעה לך פגיעה העונה להגדרת החוק חשוב לדעת, כי עם פנייתך לרופא לקבלת טיפול ראשוני, יש חשיבות רבה לפרטים אותם תמסור לרופא בעת לקיחת האנמנזה. זאת מהסיבה, שפרטי האירוע הנאמרים על ידך נרשמים ע"י הרופא, והם יהוו בהמשך ראיה בעלת משקל רב להוכחת תביעתך, וכל שינוי בגרסת העובד מהנכתב בתרשומת הרפואית יכול להקשות על עורך דין תאונות עבודה בניהול תביעתך. זאת מהסיבה שהפסיקה קובעת, כי יש לתת משקל מיוחד לאנמנזה הראשונית בסמוך לתאונה מאחר וסביר להניח שאדם הפונה מיד לאחר התאונה, לקבלת טיפול רפואי, ימסור לרופא את העובדות כהווייתן, על מנת לקבל את הטיפול הנכון ביותר הנדרש לריפויו.

תאונת עבודה

משכך, חשוב כי עם פנייתך לרופא לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר התאונה, הקפד למסור פרטים מלאים ומדויקים אודות התאונה ואופן הפגיעה. בנוסף וחשוב לא פחות כי תקפיד לבדוק, כי דבריך אכן נרשמו בצורה מדויקת ומלאה כפי שנמסרו על ידך, וככל שקיימים אי דיוקים יש לבקש את הרופא לשוב ולתקנם. כאבי גב, הם דוגמא טובה לעניין זה, מאחר ואחוז גדול מאוכלוסיית העובדים סובלים מכאבי גב אשר אירע להם במהלך ותוך כדי עבודתם. יחד עם זאת, על מנת שניתן יהיה להוכיח כי הפגיעה בגב אירעה כתוצאה מעבודת העובד יידרש העובד להוכיח, כי במהלך עבודתו אירע אירוע כלשהו בגינו "נתפס" גבו או אירוע שבגינו החל לחוש בכאבים עזים בגבו שמנעו את המשך עבודתו, כדוגמת הרמת משקל כבד, שלאחריו לא הצליח העובד לשוב לתפקוד תקין ונדרש לטיפול רפואי. במהלך הבדיקה הקפד לתאר באופן מדויק מהם הנסיבות שגרמו לנזקך בגינם החלו הכאבים.

תגמולים במסגרת תאונת עבודה

חשוב לדעת בנוסף, כי גם עובד שנפגע מחוץ למקום עבודתו, בפעילות גיבוש, ספורט או פעילות חווייתית, מטעם העבודה או קשורה קשר ישיר למקום העבודה, תזכה את העובד בתגמולים והכרתה כתאונת עבודה. שכן, הפסיקה קבעה, כי גם פעילות שאיננה חיונית לעבודה, אך היא קשורה לעבודה ולאינטרסים של המעביד, תוכר אף היא כתאונת עבודה. עובד שנפגע במהלך עבודתו, יוכל לתבוע תגמולים במסגרת תביעת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי. בשלב הראשון, יבחן המוסד לביטוח לאומי האם הפגיעה עונה להגדרת תאונת עבודה כקבוע בחוק. ככול שהתשובה לכך הנה חיובית, תוכר התאונה כתאונת עבודה והעובד יהא זכאי לקבלת דמי פגיעה למשך 13 שבועות (91 יום) במקרים בהם נותרה לעובד נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.

לסיום נדגיש כי במקרים בהם התאונה, אירעה בשל רשלנות או מחדל של המעביד, חשוב לבחון עם עורך הדין המייצג אותך גם הגשת תביעה נזיקית כנגד המעביד.

עורך דין תאונות דרכים, תאונות עבודה ורשלנות רפואית בתל אביב – דורית קורץ